Circulaire economie

Wij zijn ervan overtuigd dat we onze economie veel slimmer, efficiënter en houdbaarder kunnen vormgeven. Eén van de belangrijkste systeemaanpassingen die we nodig hebben is de omschakeling naar een circulaire economie. De circulaire economie gaat uit van gesloten biologische en technische kringlopen, waardoor het systeem past binnen de grenzen van de aarde. Ook als er straks 7 miljard mensen op aarde zijn die ook allemaal in hun behoeften willen voorzien.

Klik om te vergroten (nieuw venster)Het huidige systeem van maken, gebruiken en (steeds sneller) weggooien verschuift in de circulaire economie naar een systeem waarbij producten en grondstoffen langer meegaan en waarde blijven behouden. Door delen, hergebruik, reparatie en recycling zijn minder nieuwe grondstoffen nodig. Biologische grondstoffen keren na gebruik in voldoende mate terug naar de aarde om de bodemvruchtbaarheid in stand te houden. Metis baseert haar aanpak o.a. op het gedachtengoed van de Ellen MacArthur Foundation.

Circulaire Economie Strategie

Een nieuw economisch systeem vraagt om nieuwe businessmodellen. Bedrijven zullen opnieuw naar hun verdienmodel moeten kijken en de materialen die in hun producten zitten op waarde weten te schatten. Samenwerking in de keten en met bedrijven uit andere sectoren om de waarde van producten en materialen te maximaliseren, komen steeds vaker voor. Organisaties moeten zichzelf positioneren in de circulaire economie. Als leverancier, maar ook als afnemer. Metis helpt organisaties bij het bepalen van hun rol in de circulaire economie en het integreren van circulaire economie in de strategie. Hierbij kijken we naar externe kansen, maar ook naar de interne aanpassingen die noodzakelijk zijn om deze kansen te benutten. Indien gewenst maken we, net als bij Havenbedrijf Amsterdam, de koppeling met duurzaam inkopen.

Delen, Hergebruik en Reparatie

Bij gemeenten liggen veel kansen om het delen, hergebruik en de reparatie van producten te vergroten. Hiermee worden producten beter benut, wordt grofvuil en restafval verminderd en wordt het gebruik van grondstoffen teruggedrongen. Een lokale aanpak is essentieel, aangezien burgers en bedrijven hiervoor bij voorkeur lokaal (gemeente of zelfs in de wijk) acteren.

Gemeenten hebben de doelstelling om de hoeveelheid restafval per hoofd van de bevolking terug te dringen van 210-240 kg/inwoner per jaar naar 100 kg/inwoner in 2020. Het optimaliseren van productbenutting zorgt dat producten langer in omloop zijn en er minder producten afval worden. Dit draagt bij aan het behalen van doelstellingen ten aanzien van het reduceren van restafval, het behalen van een hoger scheidingspercentage en het beperken van de afvalheffing. Uit onderzoek van CE Delft blijkt dat voor een consument het gebruik van spullen de hoogste milieu impact heeft. Hoger dan vleesconsumptie, energieverbruik of mobiliteit.

Daarnaast zorgt het optimaliseren van delen, hergebruik, reparatie en herstel voor een toename van arbeidsplaatsen in en rond de stad. Onderzoeken van o.a. Green Alliance/WRAP; de Club van Rome en TNO tonen aan dat een circulaire economie en betere grondstoffengebruik banen kan creëren. Juist herstel, reparatie en hergebruik zorgen voor de meeste banen. Ook voor minder geschoolden en mensen met afstand tot de arbeidsmarkt. Door de vaak regionale opzet van een circulaire economie, kunnen die banen ook daar ontstaan waar die lokaal (wijken, regio’s) nodig zijn.

Metis Consultants en Natuur & Milieu hebben daarom een lokaal programma met bijbehorende instrumenten ontwikkeld. Dit programma is met succes toegepast in de gemeenten Tilburg, Zwolle en Amsterdam. Doel van het programma is om een lokale versnellingsagenda met kansrijke maatregelen voor betere productbenutting (delen, reparatie en hergebruik) op te stellen.