Projecten

MVO Ambassadeurs en medewerker engagement

Cofco Intl. heeft de ambitie om een wereldwijd netwerk van duurzaamheidsambassadors te bouwen. Begin 2020 heeft Metis hiervoor een engagementplan gemaakt volgens de principes van de Legacy Approach. Vanaf augustus 2020 ondersteunt Metis Cofco Intl. bij de implementatie. 

Het netwerk is in 2021 gegroeid naar 180 ambassadeurs verdeeld over de diverse Cofco Intl. locaties. De ambassadeurs zijn getraind in diverse duurzaamheidsonderwerpen van klimaat tot diversiteit en hebben lokaal, in lokaal relevante projecten, impact gerealiseerd.

In 2021 hebben we in oktober voor het eerst een impact seizoen georganiseerd. Tijdens deze maand organiseren ambassadeurs projecten waarbij ze hun collega's mobiliseren. Ook is gewerkt met een app om het gedrag thuis te verduurzamen. 

In een videoboodschap heeft het Cofco leiderschap het belang van duurzaamheid en lokale impact benadrukt. Ook hebben ze hun persoonlijke doelstellingen gedeeld. 

Duurzame interne bedrijfsvoering en gedragsverandering

Aegon Nederland is nationaal en internationaal een aantal belangrijke verplichtingen aangegaan op het gebied van Responsible Business, zoals het Klimaatakkoord van Parijs, het Nederlandse klimaatakkoord, de Spitsbergen ambitie en het iMVO convenant. Deze verplichtingen hebben effect op Aegon's beleggingen, producten en diensten en ook op de interne bedrijfsvoering. Aegon heeft Metis gevraagd om deze internationale verplichtingen te vertalen naar een strategie en praktische aanpak voor de interne bedrijfsvoering.

Na een omgevingsanalyse zijn samen met het management de ambities voor de interne bedrijfsvoering bepaald. Vervolgens zijn deze ambities, in co-creatie met de verantwoordelijke afdelingen, vertaald naar concrete doelstellingen en actiepunten. In september 2019 heeft MTNL het strategiehuis Interne Bedrijfsvoering vastgesteld en in 2019 en 2020 hebben Marieke Gombault en Carolien Gadella-van Wersch Aegon ondersteund bij de implementatie. 

Eén van de pijlers van het strategiehuis is duurzaam gedrag van medewerkers. Aegon wil dat de duurzaamheidsambitie van Aegon zich uit in het gedrag van alle medewerkers. Zowel in hun functie als bij de dagelijkse uitvoer van de werkzaamheden. Alleen dan kan Aegon de ambities waarmaken. Wij hebben een plan van aanpak gedragsverandering gemaakt en Aegon in 2020 ondersteund bij de implementatie.

Financing Sustainable Trade

Trade & Commodity Finance is onderdeel van de Rabobank. TCF financiert handelsstromen en is actief over de hele wereld. TCF wilde invulling geven aan de Rabobank missie 'Growing a better world, together' en waarde leveren aan haar klanten op het gebied van duurzaamheid. TCF is sterk resultaat gedreven. De uitdaging was daardoor om duurzaamheidsprojecten die vaak langere doorlooptijd hebben dan handelsfinanciering, goed in te passen in de cultuur en commerciële systemen van de organisatie. 

Metis heeft in 2018/2019 met het Global MT en duurzaamheidsmanager Richard Piechocki de duurzame koers voor TCF bepaald en vervolgens internationale duurzaamheidsambassadeurs opgeleid voor hun nieuwe rol. Tijdens de 'Financing Sustainable Trade Challenge' hebben de ambassadeurs met de relatiemanagers in hun regio en hun klanten meer dan 30 duurzame trajecten uitgevoerd. Tijdens de Grand Finale van de Challenge, sprak Jan van Nieuwenhuizen als voorzitter van de jury zijn bewondering uit over de resultaten en het vertalen van de Rabobankmissie naar de commerciële praktijk.

De volgende stap voor TCF is het verder verankeren van duurzaamheid in de (beoordelings) systemen en het verder opleiden van alle relatiemanagers voor nog meer impact. Een mooie uitdaging voor 2019.

Review van TCF

EMBRACED: Sluiten van de luierkringloop

EMBRACED is een Europees project met als doel om de luierkringloop te sluiten, met een lagere ecologische voetafdruk. In het kader van het project wordt een installatie in Amsterdam gerealiseerd waar de grondstoffen (plastic, celluloze, SAPs) hoogwaardig worden teruggewonnen. 

Om het project te laten slagen is maatschappelijk draagvlak essentieel. Reden voor de projectpartners, waaronder FATER en Procter & Gamble om hierbij de hulp in te roepen van Natuur & Milieufederatie Noord Holland. Marieke Gombault van Metis treedt voor hen op als projectleider bij dit project. 

Als eerste stap hebben we onderzoek gedaan om het maatschappelijk draagvlak voor het project te bepalen. Daarbij keken we naar het plaatsen van de installatie, het aanleveren en scheiden van de luiers en de bereidheid om de secundaire grondstoffen weer in te zetten. 

Met alle betrokkenen werken we nu aan een convenant met alle ketenpartners. Van gebruiker van de luiers tot verwerker van de secundaire grondstoffen. Met dit convenant willen we zorgen dat de kringloop daadwerkelijk gesloten wordt, er voldoende feedstock is en de grondstoffen weer hoogwaardig worden ingezet. Heeft u belangstelling om deel te nemen aan het convenant, neem dan contact op met Marieke Gombault.

Contact

Engagementaanpak Danone

Danone Early Life Nutrition heeft de ambitie om Nature een vierde business fundamental te maken. Hiervoor is het van belang dat alle medewerkers weten wat er van hen verwacht wordt, maar boven alles dat ze hierdoor geïnspireerd worden en zelf met innovatieve ideeën komen. Alleen als Nature een onderdeel van de bedrijfscultuur is, zullen medewerkers automatische de juiste beslissingen nemen en in de dagelijkse praktijk invulling geven aan Nature als een business fundamental. Marieke Gombault en Lonneke Frie hebben in 2016 een engagementaanpak ontwikkeld op basis van onze Legacy Approach(R) om dit voor elkaar te krijgen. Samen met het Danone ELN CSR team hebben we deze aanpak met veel succes geïmplementeerd van 2016 - 2018.


Paul Kennedy, Nature & Sustainablity Manager Danone Early Life Nutrition:

"Danone ELN is using the Legacy Approach to make Nature & Sustainability an integral part of our business. I am impressed how well employees, especially leasership teams, respond to the approach. If you want to activate and intrinsically motivate people on Sustainability, it really works. It makes a global challenge, personal."

Docent executive program CSR

Marieke Gombault is al vele jaren docent bij het executive program Corporate Social Responsibility van de Erasmus Universiteit. Dit executive program richt zich op directeuren, managers, consultants en beleidsmakers die in hun dagelijkse werkzaamheden direct worden geconfronteerd met de strategische, beleidsmatige en operationele aspecten van CSR. Daarnaast begeleidt zij deelnemers bij het schrijven van hun onderzoekspaper.

Van 2016 - eind 2019 was Marieke tevens inhoudelijk coördinator van de opleiding en heeft zij de opleiding vormgegeven met Karen Maas.

Integraal afstemmingskader Gemeente Amsterdam

De afdeling Circulaire Economie van de gemeente Amsterdam constateerde dat de impact van circulaire projecten en circulair beleid veel breder kan zijn dan alleen het sluiten van kringlopen. Er is impact mogelijk op diverse gemeentelijke thema's zoals armoedebestrijding, werkgelegenheid voor mensen met afstand tot de arbeidsmarkt, ontwikkelen van de lokale economie, verkeer en veiligheid, gezondheid en zelfs het bestrijden van eenzaamheid. Impact die door andere afdelingen van de gemeente wordt nagestreefd, maar die niet automatisch wordt meegewogen bij de beoordeling van de projecten en het beleid. Logisch, omdat de gewenste impact niet duidelijk was en omdat de afdeling zelf verantwoordelijk is voor het behalen van de VANG doelstellingen en het reduceren van huishoudelijk afval.

Metis heeft daarom de gewenste impact op deze beleidsterreinen geïnventariseerd en op basis van de uitkomsten een integraal afwegingskader gemaakt. In een workshop met vertegenwoordigers van de diverse gemeentelijke afdelingen is vervolgens bepaald voor welke impact men menskracht of budget zou willen inzetten om de impact te realiseren. 

Het integrale afwegingskader is een eerste stap om meer en beter te kunnen sturen op impact en waarmee bewust over de grenzen van de eigen afdeling gekeken kan worden. 

Duurzaam en Circulair bij Havenbedrijf Amsterdam

Havenbedrijf Amsterdam (HbA) heeft een stevige ambitie op duurzaamheid in de haven.
Onze dienstverlening kan altijd sneller, slimmer en schoner’, dat is de bedrijfsbrede belofte van het Havenbedrijf Amsterdam in de Strategie 2020. Er wordt continu gestreefd naar een duurzame havenontwikkeling waarbij havenactiviteiten worden gecombineerd met de beste milieu- en ruimtelijke kwaliteit én voortdurende aandacht voor de omgeving en de maatschappelijke aspecten binnen en buiten het bedrijf. Duurzaam en circulair inkopen is een MVO prioriteit van het HbA.

In 2016 en 2017 ondersteunde Metis Havenbedrijf Amsterdam bij het ontwikkelen van de strategie en de implementatie ervan. Vanzelfsprekend is het creëren van intern draagvlak hierbij een belangrijk uitgangspunt. 

Product blijft Product Gemeente Amsterdam

Net als veel andere gemeenten heeft gemeente Amsterdam de ambitie de hoeveelheid grofvuil en restafval flink te reduceren. Samen met Metis en Natuur & Milieu ging Amsterdam aan de slag met het project Product blijft Product om dit doel te bereiken. Samen met lokale partners die werken aan delen, hergebruik en reparatie in Amsterdam, zoeken we naar maatregelen die de lokale economie op dit gebied kunnen versterken, waardevolle producten uit de kraker houden en die mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan een betaalde baan hebben. Met recht een win-win-win project. 

Bonnie Joosten, De Gezonde Stad: "Ik vond het een zeer geslaagde sessie en ik vind jullie aanpak erg goed. Informatief en ook concreet en de vaart zat er goed in. Dat heb ik vaak anders gezien in bijeenkomsten met zoveel mensen. Complimenten dus.

Ruilfeest Smaken Verschillen

In het kader van de week van de Circulaire Economie 2017, organiseert Metis in opdracht van gemeente Amsterdam een Ruilfeest in de Jungle (Oude Muiderpoorttheater).

Doel van het Ruilfeest is om te laten zien dat je met ruilen een ander en jezelf blij kunt maken. Doordat smaken verschillen zijn spullen die bij jou stof staan te vergaren in de kast, juist van grote waarde. 

Ruilfeest bij bedrijven

Metis organiseert ook Ruilfeesten voor bedrijven. Een ruilfeest zal draagvlak onder medewerkers voor duurzaamheid of circulaire economie vergroten. Deelname aan het ruilfeest is namelijk voor iedereen een positieve ervaring. Dat is wel eens anders bij duurzaamheidsprojecten waar je dingen moet, of niet meer mag.

CE Challenge Rabobank

De lokale Rabobanken van de Metropool Regio Amsterdam brachten met de Circular Economy Challenge, ondernemers uit de regio bij elkaar rond dit strategische onderwerp. De deelnemers konden een circulair idee omzetten in een concreet actieplan tijdens de interactieve sessie op 22 september 2016 in de CE Expo. De dag was een groot succes waarbij de ondernemers samen kansen voor nieuwe circulaire producten en voor samenwerking konden verzilveren. Marieke Gombault van Metis vervulde de rol van dagvoorzitter.